Algemene voorwaarden

1 Begrippen
De organisatie: Meester Andreas
De cliënt: de ouder/verzorger of ieder ander die een leerling bij Meester Andreas onderbrengt en de betalingen verricht.
De leerling: degene die bijles, (psychomotorisch) remedial teaching, coaching/begeleiding, of huiswerkbegeleiding volgt.

2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de organisatie aangegane overeenkomsten, ongeacht andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij met de organisatie schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Prijzen
Op de diensten is het BTW 0-tarief van toepassing.

4 Betalingsvoorwaarden
De betaling dient te worden voldaan voordat de eerste les start. De cliënt verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan Meester Andreas ten bate van facturatie. De cliënt geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door.

5 Afmelden
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail te worden afgezegd. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, wordt de les in alle gevallen in rekening gebracht.

6 Uitvoering van de lessen
De organisatie zal de lessen naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren. De organisatie biedt geen garantie voor de te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

7 Vertrouwelijkheid
De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt en de leerling.

8 Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen, evenals voor persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook. Alle schade door de leerling toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de leerling of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld. De leerling is aansprakelijk voor beschadiging aan kleding en andere eigendomen van derden. Op elke overeenkomst tussen Meester Andreas en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

9 Camerabeveiliging
In de ingang, de wachtkamer, de keuken en de werkkamer hangt een beveiligingscamera incl. microfoon. Deze hebben als doel;
– Het verhogen van het algemene leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van de client en leerling, opdrachtnemers en opdrachtgever;
– Het beschermen van eigendommen;
– Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

De beelden kunnen live worden bekeken of op een later tijdstip worden teruggekeken. Er is bij beide toegangsdeuren een logo op de deuren geplakt waaruit blijkt dat er een camerabewakingssysteem gemonteerd is.
De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen, indien niet apart veiliggesteld vanwege hierboven genoemde redenen, na het vol raken van de opnameapparatuur automatisch overschreven worden. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste worden overschreven.

Iedereen die gefilmd wordt, heeft recht op inzage in de beelden. Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan Meester Andreas. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op beelden van de persoon waar het verzoek van afkomstig is. De beelden worden alleen na vertoon van geldige legitimatie overgedragen. Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt.

06 40 42 29 17